Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022

Ing. Alžbeta Beníková.jpg

Ing. Alžbeta Beníková

 

 

Mgr. Veronika Bugajová_zástupkyňa.jpg

Mgr. Veronika Bugajová

 

 

MUDr. Ľubomír Kováčik.jpg

MUDr. Ľubomír Kováčik

 

 

Dana Kováčová.jpg

Dana Kováčová

 

 

Ing. Marián Krajčo.jpg

Ing. Marián Krajčo

 

 

Ivan Mikeska.jpg

Ivan Mikeska

 

 

Ladislav Reisel.jpg

Ladislav Reisel (od 28. 2. 2019)

 

 

Viliam Šuhajda.jpg

Viliam Šuhajda

 

 

Mgr. Nikolas Švirik.jpg

Mgr. Nikolas Švirik

 

 

                         

Ing. Pavol Hrnka (do 28. 1. 2019)

 

 

 

 
 

Poslanci

     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecné zastupiteľstvo orgánom obce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

     Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Dolných Vesteniciach je podľa § 11 ods. 3 písmena i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zložené z 9 poslancov.

     Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a spravidla vedie starosta obce.

     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodných združeniach,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 • vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods.1 zákona o obecnom zriadení.

 

     Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné práve predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka