Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Vydávanie rozhodnutia/súhlasu na výrub dreviny

 

     Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie dreviny, prijíma ohlásenia o výrube drevín a o vykonaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
Správny poplatok, ktorý je splatný pri podaní žiadosti (podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení noviel) je nasledovný:

 

fyzická osoba ........................................................................................ 10€
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ................. 100€

 

Súhlas na výrub drevín je potrebný:

- na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m²,
- na ovocné dreviny v prípade, že sa ich obnova neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, - - ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
- vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne.

 

Súhlas na výrub drevín nie je potrebný:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m²,
- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom nemusí ísť o výsadbu tých istých ovocných rodov a druhov,

(Ten, kto takýto výrub uskutočnil, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť do 5 dní od uskutočnenia výrubu príslušnému orgánu ochrany prírody. Neoznámenie výrubu v stanovenej lehote je priestupkom podľa § 92 ods. 1 písm. h) s pokutou do výšky 3.319,39 €, alebo správnym deliktom podľa § 90 ods. 1 písm.f ) s pokutou do 9.958,17.)

- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku (čím sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku),

(Ten, kto takýto výrub uskutočnil, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť do 5 dní od uskutočnenia výrubu príslušnému orgánu ochrany prírody, ako aj preukázať splnenie podmienok na výrub. Neoznámenie výrubu v stanovenej lehote je priestupkom s pokutou do výšky 3.319,39 €, alebo správnym deliktom s pokutou do 9.958,17 €.)

- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie. V tomto prípade vzniká tomu, kto výrub uskutoční ohlasovacia povinnosť, tzn. zaslať oznámenie o výrube obci Dolné Vestenice najneskôr do piatich dní odo dňa uskutočnenia výrubu.
 

     Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (v zmysle vyhlášky MŽP č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

 

Vybavuje:

Aneta Košíková

tel. 046/ 5498 205, 0911 454 708

email: referent@dolnevestenice.sk


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka