Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za komunálny odpad

    Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. ktoré vznikli na území obce.

     Správu poplatku vykonáva obec  a poplatok je príjmom  rozpočtu  obce (ďalej len "správca poplatku").

     Výnos miestneho poplatku  sa použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

 

 

Poplatník

 

1.   Poplatok platí poplatník, ktorým  je

a)   fyzická osoba, ktorá  má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

b)   právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c)   podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

2.   Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.

 

3.   Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho  vzťahu s poplatníkom, ak na jeho základe

a)   užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

b)   je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

c)   užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného  obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva poplatník, alebo v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

 

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jedna z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná ohlásiť správcovi poplatku.

 

Vybavuje:

Ing. Róberta Vargová

Tel.: 046/5498 101, 0903 807 928

e-mail: matrika@dolnevestenice.sk


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka