Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľnosti

1) Daňovníkom dane z nehnuteľnosti je vlastník, nájomca, alebo správca pozemkov, stavieb a bytov.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

2)Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

3)Priznanie k dani z nehnuteľnosti:
Riadne daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ( nadobudnutie prvej novej nehnuteľnosti ).
Čiastkové daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, len za  zmeny nehnuteľnosti oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľnosti ( predaj, kúpa, darovanie).
Ak daňovník v priebehu roka nadobudne nehnuteľnosť vydražením  alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Daňové priznanie podáva vlastník ak nehnuteľnosť vlastní v celosti, alebo podáva za svoj podiel, ak vlastnia nehnuteľnosť viacerí spoluvlastníci. V prípade, že sa spoluvlastníci dohodnú, môže daňové priznanie podať jeden zo spoluvlastníkov. K daňovému priznaniu doloží prehlásenie spoluvlastníkov, že na základe dohody súhlasia, aby daňové priznanie podal nimi určený spoluvlastník.

Potrebné doklady:
K podaniu daňového priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra o vzniku nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie) alebo o zániku nehnuteľnosti (predaj, darovanie).

 

Vybavuje:

Bc. Adriana Glendová
Tel.: 046/5498 101, 0911 454 699
e-mail:  mzdy@dolnevestenice.sk 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka