Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osobitná matrika

     Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na:

a) území cudzieho štátu,

b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

c) lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,

d) území nepatriacom žiadnemu štátu,
sa zapisujú do osobitnej matriky.

Zápis sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na:

a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

     Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

     Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

     Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.

     Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.

     Úradné výpisy po matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.

     Osobitnú matriku vedie ministerstvo.

 

Vybavuje:


Ing. Róberta Vargová

Tel.: 046/54 98 101, 0903 807 928

e-mail: matrika@dolnevestenice.sk


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka