Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva

     Do knihy manželstiev sa zapisuje:


a) deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,

b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len "manželia"),

c) meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,

d) dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,

e) štátne občianstvo manželov,

f) mená, priezviská a rodné čísla svedkov,

g) deň, mesiac a rok zápisu.

 

     Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:

a) rodný list,

b) doklad o štátnom občianstve,

c) potvrdenie o pobyte,

d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

e) doklad o rodnom čísle.

     Vyššie uvedené doklady možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

     Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

 

     Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem potrebných dokladov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

     Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len "snúbenci"), pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

     O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica.


     Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.


     Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a) rodný list,

b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,

c) doklad o štátnom občianstve,

d) doklad o pobyte,

e) potvrdenie o osobnom stave,

f) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,

g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,

h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklady uvedené pod písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

     Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona.


     Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.

 

     Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nie je možné určiť podľa osobitného zákona, snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade.

 

Vybavuje:


Ing. Róberta Vargová

Tel.: 046/54 98 101, 0903 807 928

e-mail: matrika@dolnevestenice.sk


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka