Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

     Obec Dolné Vestenice je vecne a územne príslušným stavebným úradom pre všetky stavby realizované v katastrálnom území Dolné Vestenice v zmysle § 117 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady.

• Vyjadrenie k výstavbe domu
• Povolenie odstránenia stavby
• Zmena užívania stavby
• Kolaudačné rozhodnutie
• Dodatočné povolenie stavby
• Povolenie propagačných zariadení
• Povolenie terénnych úprav
• Povolenie zmeny stavby pred dokončením
• Stavebné povolenie
• Ohlásenie drobnej stavby
• Územné rozhodnutie
• Stavebné úpravy bytu

 

Postup vybavovania žiadostí podliehajúcich stavebnému úradu:
 

Návrh na vydanie rozhodnutia predloží žiadateľ na adresu:


Obec Dolné Vestenice
Záhumenská ul. 154/74
972 23 Dolné Vestenice


alebo iným spôsobom, je povinný však splniť náležitosti vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a uviesť v návrhu všetky požadované údaje (záleží o konkétnej žiadosti).
 

Druhy tlačív a žiadostí:
• Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
• Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
• Ohlásenie drobnej stavby
• Ohlásenie jednoduchej stavby
• Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
• Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
• Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
• Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
• Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby
• Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
• Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby
• Žiadosť o povolenie reklamného a informačného zariadenia
• Žiadosť o povolenie odstránenia stavby


Doručená žiadosť bude v podateľni OcÚ zaprotokolovaná dňom podania do podacieho denníka a odstúpená na príslušné oddelenie k vybaveniu. 
 

Vybavuje:

Bc. Adriana Glendová

Tel.: 046/5498 101, 0911 454 699

e-mail: mzdy@dolnevestenice.sk

a SOÚ
 

Lehota vybavenia:
• do 30 dní od začatia konania - podania žiadosti - v zmysle § 49 zákona č. 71/1967 Zb.,
• do 60 dní v zložitých prípadoch.

 

Po podpísaní starostom obce Dolné Vestenice sa rozhodnutie spolu s prílohami zasiela doporučene do vlastných rúk žiadateľovi, ako aj ostatným účastníkom konania. Po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania (15 dní) je stavebník v prípade, že voči vydanému rozhodnutiu nebolo podané odvolanie, povinný dať si na ňom vyznačiť nadobudnutie právoplatnosti (netýka sa oznámenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác).
Správny poplatok musí byť uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka