Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

DSC_2744.jpg

 

Ing. Kvetoslava Šimorová  

 

 Kontakt:

     telefón:    046/5498 244

                       0911 232 195

     

                                 e-mail:    starosta@dolnevestenice.sk

 

 

 

Vzdelanie: Vysoká škola  ekonomická, Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, odbor ekonomika priemyslu

 

Predchádzajúce povolanie: živnostníčka, ekonómka

 Starosta obce

    Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním  (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta obce nie je zamestnancom obce, ale niektoré nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

 

Starosta:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, pokiaľ je táto vytvorená, a podpisuje ich uznesenia,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

     Starosta je štatutárnym orgánom obce. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

 

     Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chráneným záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

     Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom.

 

     Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

 

__________________________________________________________________________________

Odmeňovanie starostu:

 

    S účinnosťou od 1. 12. 2018 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 320/2018 Z.z.

V súlade so zákonom:

- starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku koeficientu podľa počtu obyvateľov.

    Naša obec, podľa počtu obyvateľov, patrí do 3. platovej skupiny od 1001 do 3000 obyvateľov, s koeficientom 2,2.

 

    Obecné zastupiteľstvo môže v súlade s uvedeným zákonom § 4, ods. 2 plat zvýšiť po novele zákona o 60% (odmena).

    Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Vestenice uznesením 104/2018 na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 7.12.2018, odmenu starostke obce neschválilo.

 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ak potrebujete zistiť, kam patrí aký druh odpadu, poradíme Vám! Pozrite si, prosím, našu príručku k triedeniu odpadu v našej obci.

112 európske číslo tiesňového volania, ktoré môžete volať bezplatne kdekoľvek v EÚ

155 Rýchla zdravotná pomoc

150 Hasiči

158 Polícia

0850 111 313 Linka záchrany - lekár, ktorý poradí, ako poskytnúť prvú pomoc

webygroup

Úvodná stránka